โปรแกรมวัวชน ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2565
สนามกีฬาชนโค บ้านหยีใน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป