โคลังสาดเกระเพชรทีเด็ดภูเขียว ชน ชนะ โคดุกด้างจอมราวี