สมอ. การันตี “สนามวัวชน” รายแรกของไทยได้มาตรฐาน มอก.เอส เตรียมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหวังสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพื่อผลักดันให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและมาตรการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมาตรการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับ SME เช่น สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท สินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME ดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงิน 500 ล้านบาท และสินเชื่อ “SMEs Happy” วงเงิน 15,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ล่าสุด สมอ. ได้ออกใบรับรองมาตรฐาน มอก.เอส ให้แก่ บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME รายแรกของไทย และรายแรกของโลกที่ได้มาตรฐานการให้บริการสนามชนวัวและเตรียมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป